Oyp~yu pq ? Qpqp Masheri

Npyp qx |ryz Masheri ~pz}p. B-ur, r yuu ~psptu, ~ Masheri p|y px|yrp 70 yu~ r |pu trp ru|p pp. S u, y uuuu ~p pr pr{, qtu 4200 zu~. ^ |{ uu tp~ r{p, p }, |pz trp ru|p pp, qtu uu ru y p p~y{} pp. B |pu

 

pyy p, rpp xp|pp q|u y| p~y{r, }w~ {pxp, p{ yty p{ r{, {p{ q{rp|~ |{ x~p~y. Npy}u, u|y u|ru{ yx y |tuz r {p 50 yu~ r wu ru} pyy p, px|yrp r 250 yu~. 2500 yu~ xp 10 }y~, qtu 15000 yu~ r p.

 

Hpu}, {stp wp{yz p sr, } }wu q p{, 10 u|ru{ t~ru}u~~, r |pu 10 u|ru{ t~ru}u~~, qtu y}u~rp {p{ 30 000 yu~ r prz |p tp. ` ~u }s ruy, }y, ~ ~p p}} tu|u ~pry, r {pwtz tu~ r pu, p{y {p{ Masheri. A| q }~s }w~ {pxp, ~pspwtu~yu pq.

 

I, {rp|yy{py~~u, 18 |u y pu wu~y~p, p ~u tu~ ut~uz {|, p|y {- }wu, u|y rp u u~p|~z {}u y|y yp |y~y. Sp{ {p{ ruq-{p}u, {u p{wu }s q pu~trp~ Masheri, p{wu ~u ru r t{u.

 

K}u s, |yq r t{u, y|y ~u }wu q {| }y{~p. Sp{wu u p sr, rpp pqp |{ r upy. E|y r yu ru|yy qu} tpw, u} q|y~r, } u uu |u p} q| }y{~, u{}u~tu, q rp u |{ }y{~ }wu.

 

u uty~u~yu, t| tqrp pp~u~y rytu, ~ r y|y ADSL y|y q|u uyy{pyy, ~ }wu q u ~p { |y~yy ~p }uu Masheri. B }wuu ~pp r pq, u|y ~y t } r. B p}} tu|u, t| q|y~rp |tuz r ~pu ru} t{|pu { r~ uy, p}u~z, u|y r }qy|~} u|u~u Buy, y|~z.

 

K}u s, r uyt {p}p~yy sp~yu~ r Masheri, u u, {u q|psyr qp srz . Kp}p~y, {p{, ~py}u, |y rst 20000 yu~ ptu~y. ^ wu~{yz p srz , ~ y {stp ~y rxrpp { ruz pqu, qtu u~ {py yu}p.

 

K}u s, p{ {p{ y rrty ts u y {p}p~y t ~pxrp~yu} Nrp{ Iwaikin, Kstp E wu~y~, {u xpy~uurp~ r pqu pp sr tx}y, r }wuu p ys|py q|u y q|u.
Sp{y} qpx}, p}y} r{~} |uu~y rpuz pq, wp|zp, qzu ru utrp rxrp.