Oyp~yu pq ? Qpqp r Chatore 30

Npyp qx |ryz Chatore 30 ~pqp. ^ pz r|u pz ps pzp p, {z q| uutp~ r {puru ?Pyu?, p|p upyuz us |uu~y r p|y u .

 

qu~~ Qpqp r } uwy}u pp r|u , {p}p~y r uu~yu sp~yu~~s ru}u~y. Npy}u, u|y {p}p~y {pxp, u |y ?r uu~yu u t~uz }}u~p usypyy, q quuy 1200 yu~ prz |p tp? r|u {p}p~y, ~py}u. B |pu u, { ~py~pu ~rz p sr, r }wuu pp, ?X tu|p, u|y ~u q|y{p p|p.?

 

Ot~p{, u|y u p{p uwup~ spp~y xppq~z |p yu}p, u|y xyu|y ~u p|y rqu |pz~ ( y ~u p{z ruy), ~, pry|~ rpp xp|pp qtu yty. R prz xppq~z |p 1200 yu~, ytu 8 pr, ~u ~ptuw~ yty {| 10000 yu~. P} ~u |utu 3- t~uz, tpwu t}p, ~uq|y} {|yur} t|~yu|~ ttr, q| q tr|~ r{~.

 

{~u~, } ~p p{y{u p xyu|y |p p}s ~pp|p, p{ wu }~s |tuz, ?|u r urz px r pu Lady? q|u r|y { tt (r ptyyy wyrs pp, p{wu p{, {uu xppqp ?, } ~ry{).

 

y, ~ ~}p|~ |p ~u-{p}p~yy, ~p p|p rtp~~}y 75 yu~ r |pu trp ru|p pp. I, r } |pu, {stp p~y{ p, p| rtp~~}y 40 yu~ t 52 yu~. ^ q| ru~ p uty }|u~~y. E|y r yu, q xppqp q|yu

 

p{wu rst~ p~y{ pp. B |pu s pp}up, tpwu, {p{ q|, ~py}u, tuur|u yx pxtp~ 40 yu~, u|y r wu ru} pyy pp y u|ru{, r }, putu||y 200 yu~. S u, 2000 yu~ r uu~yu 10 }y~, qt 12000 yu~ r prz |pu tp. E|y r pqp|y r uu~yu y pr, pr|u 60000 yu~ r tu~ xppq~z |p. ^ q| q tr|~ r{~.

 

K}u s, B |pu wu~y~z y}u~y t}p t~ rpuz pqu r uwy}u pp t| rp u u}, {}}yyz p{wu rx}w~. Kstp {}}yy p, p{ {p{ r {}~pu pp wu tsr|u~, ~ ~u ~wu~ {}u, wu s ~u ~w~ tpwu y ut uty~u~y, B }wuu utpry ru q p{y}y, {p{ ruq-{p}up y }y{~. Sp{y} qpx}, |{ }, }y {p}y r tp~ xpzy r p, r qtuu, u~ |us{ tu|p.

 

Sp{y} qpx}, ~py}u, }wu q quxp~ wu~y~, {u r wyr} pu urz pxp, } {}p~y tpr|y, r r|~u }wuu u{}u~trp. B-ur, ~u u~zu, r }wuu p xpusyyrp y p ruy y~}py u{y~sp.