P{ ~u t srs pp ~p|srz tu{|ppyy ?s|qs rxrpu~y?

y~yz y qu|z. Kz |u~ y|y uryt~

 

chatlady_ws69

 

p{wu r {~pu|~z ~p|srz tu{|ppyy E trp yp ?s|qs rxrpu~yu? y ?qu|z tu{|ppyy?. Kp{ }w~ ~pxrp y y ru q}psy, y|xu}z t| tu{|ppyy, {stp p sr tp ~p|sr tu{|ppy ttp, |u ?s|qs rxrpu~y? |ut~us q| {pxp~, tu|{y }~s u{. E|y ~u q|u y~}pyy
~p|srs }up~yx}p xp }wu q t~ ~, ~ s|pr~u uy}ur y~us rxrpp xp{|pu r |utu}. Mw~ |y uyp|~z ru

 

? t 650000 yu~. Dy}z pt r
? ~uqty}u pt }~s, }w~ tpry Bunzei. Mu~uu ru~, q rzy r
? ~p|srs p|utrp~y (u|y ~u uru r r t{}u~u, p{ {p{ ~p|srp |wqp q|u ~u ~w~ qp yy~).

 

E tsyu wu -px~}, ~ u|y r |puu y|y~u xppq{y r pu |uty, { s|q} rxrpp} u }~s uy}ur. Ot~p{, {|{ r t|w~ ~ rutu~y ~uqty} ptr yx z }} uwut~ur~, ru} xpz}u. Su} ~u }u~uu, u u~~ s.

 

 

t} tsr{y { tu{|ppyy, ~p yrpu p{yu{y { r }}u~ y~us rxrpu~y. P|u~yu y~us rxrpu~y rst~ ~pp|y p}s ~pp|p, {z ~pp| pqp r pu srz ({~u~, ~u }wu q ruu~~y r }, t|wpu t y r z {u, u|y r{yz rx}w~y t|wp, p~ |u ~pp).

 

B {puru {~{u~s uppp, r ur uut, ~u tyu y ~u y}u~u t| ~pp|p |y~s qyx~up r ~p|srz y~u{yy. Xp sr t| s, q rurrp q|ps r|u ytyu{y ?y~tyrytp|~u uty~y}pu|y?. E|y pry xpr{ ~p , { {~ stp r qtuu |p t{}u~ ~p|srz tu{|ppyy. Soshitara, ~p t|w~p q utpr|u~p ??r ~p|srz sp~ t{}u~, {z ~pxrpu ?s|qz rxrp xpr{y ~p yyp|~u ruwtu~yu?. ^ { utpr|u~y p| 15 }pp {pwts stp.

 

y ~u qypu xp|~ t{}u~ tu{|ppyy N, u~ , rp u y{yz rq. S{p xp|~y } tu{|ppyy B, S{ t| xp|~u~y urz pq|y y rz pq|y, y u }~s p{s u{p~u pry|. Sp{ {p{ |{ rytu|y |{ p qt r, } u{}u~tu} rp} yxp y|y {y {~ys y|y }pyrp pz. ` t}p, ~ |y p{wu yx ru y| }~s, ~ p{ }~s, {|yur uy}ur, tprpzu tu|pu} ru rx}w~u, q ~u ~rpu. Put

 

r ~p|srz y~u{yy, p, } pp{u r|u p{wu xuyu{y} q~u~yu ru|y{, |{ q }~s |tuz, s|rp q|~ r }u|~yu. N, r p{wu y q xp sp~yyrp y}, |utu, p r u~ s, u|y ~p t|wpu r uu~yu }~sy |u, uru ~u{|{ px, ~ }wu q u} ~p pqu {p{ ?~uqty}u pt?, q ~u u, ~ptu, }u| Tsukiaeru.